หนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Cinque Terre

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โดยสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่หนังสือ

  1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  2. ๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

ให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป ได้ Download ในรูปแบบของ e-book ไปเก็บไว้เป็นสิริมงคล โดย Click ที่ Download ที่ปกหนังสือด้านล่างนี้